OpenLayers 2.7 opublikowany

OpenLayers Development Team z dum? og?asza publikacj? OpenLayers w wersji 2.7 .

Jak zawsze, ?ród?o dost?pne jest pod adresem: http://openlayers.org/download/

Najnowsza wersja zawiera wiele wa?nych opracowa?, w??czaj?c m.in.:
– Vector-Behaviour: strategie, protoko?y, filtry
– Ulepszony Vector z now? wydajno?ci?
– Canvas sprawuj?cy kontrol?
– Porz?dek osi Z i Y dla warstw wektora…

… wiele innych nowych w?a?ciwo?ci oraz napraw b??dów mo?na obejrze? szczegó?owo pod adresem:

http://trac.openlayers.org/wiki/Release/2.7/Notes

Ponadto mo?emy og?osi? dwa nowe dodatki do wykazu AddIns! To bardzo ekscytuj?cy dzie? dla ka?dego w spo?eczno?ci OpenLayers. Nie spiesz si?, sprawd? sam:

* Bookmark Control – pozwala u?ytkownikowi identyfikowa? na mapie lokacje i odnajdywa? do nich drog? (Author: hpbrantley, URL: http://trac.openlayers.org/wiki/Addins/Bookmark)
* Loading Panel – dostarcza dogodny i atrakcyjny o?ywiony status monitora, aby u?ytkownicy wiedzieli, czy ich poziomy s? ?adowane (Author: bartvde, URL: http://trac.openlayers.org/wiki/Addins/LoadingPanel)

Mamy równie? przyjemny nowy diagram UML, aby pomóc ludziom w zrozumienia nowych kategorii wersji 2.7 oraz zwi?zków pomi?dzy nimi. Podzi?kowania dla Emanuel’a!
http://trac.openlayers.org/wiki/UML

Dzi?kujemy raz jeszcze tym, którzy wspierali t? publikacj?.

Wyrazy szacunku,

Zespó? OpenLayers

OSGeo Sponsors


View all sponsors